stori

ffion

ffion

Mae Ffion yn ofalydd maeth profiadol gyda digonedd o wybodaeth i’w rhannu o’i chyfnod gyda phlant yn ardal Caerffili.

y teulu maeth

Mae Ffion wedi byw yng Nghaerffili drwy gydol ei hoes, ac mae hi wedi bod yn rhiant maeth sengl ers dros 15 mlynedd.

“Mae tîm maethu’r Awdurdod Lleol yma yng Nghaerffili wedi bod yn wych. Rwy’n meddwl eu bod nhw’n un o’r rhesymau pam fy mod i’n dal i fod yn rhiant maeth. Maen nhw’n debyg i mi mewn ffordd. Pobl leol ydyn nhw’n bennaf sydd eisiau helpu’r plant hyn a rhoi cartref cariadus iddyn nhw.”

Nawr, ddegawd yn ddiweddarach, mae Ffion yn dal i fod yn gymaint o ran o gymuned Maethu Cymru ag yr oedd hi ar y dechrau.

“Penderfynais ddod yn ofalydd maeth tua 15 mlynedd yn ôl. Roeddwn i’n rhiant sengl ar y pryd. Mae fy mab yn ei 30au hwyr erbyn hyn ac mae’n byw i lawr y ffordd gyda’i bartner a’i ferch fach. Rwy’n rhan o’r gymuned ac mae rhoi rhywbeth yn ôl bob amser wedi bod yn bwysig i mi. Rwy’n gwneud fy rhan drwy faethu.”

“fe gawson nhw ddechrau anodd mewn bywyd”

I Ffion, mae deall o ble mae’r plant hyn wedi dod yn bwysig.

“Rydw i wedi maethu cryn dipyn o blant dros y blynyddoedd, ond mae’r ddau fachgen sy’n byw gyda mi nawr wedi bod ar y daith hon gyda mi ers y dechrau.”

“Fe gawson nhw ddechrau anodd mewn bywyd Roedd eu mam yn ei chael hi’n anodd braidd, felly doedd hi ddim yn gallu ymdopi, ac yn y pen draw daeth y bechgyn i mewn i’r system ofal.”

“rwy’n gwrando arnyn nhw, rwy’n eu caru nhw”

Mae darparu gofal i blant sydd ei angen yn golygu cynnig popeth y mae arnyn nhw ei angen i ffynnu fel pobl. Dyna’n union mae Ffion yn ei wneud.

“Rwy’n meddwl ei bod hi’n bwysig eu bod wedi cael y cysondeb a’r sefydlogrwydd hwnnw yn eu bywydau. Rwy’n gwrando arnyn nhw. Rwy’n eu caru nhw. Rwy’n dweud y drefn wrthyn nhw pan maen nhw wedi gwneud rhywbeth o’i le. Ond, yn anad dim, byddaf bob amser yn brwydro ar eu rhan.”

“Dyma pam rwy’n maethu. Mae gen i ddau ddyn ifanc gwych gyda’u bywydau o’u blaenau ar ôl cael dechrau anodd. Mae meddwl fy mod i wedi chwarae rhan yn hynny, ac y byddaf yn parhau i wneud hynny cyn belled ag y maen nhw eisiau i mi fod yn eu bywydau, wel, mae’n gwneud i mi deimlo’n wych.”

hoffech chi ddechrau eich stori faethu eich hun?

Mae stori Ffion am helpu plant i ddatblygu yn ystod eu bywydau yn un y gallwn ni gyd ddysgu oddi wrthi. Gyda thîm Maethu Cymru yng Nghaerffili, gallwch chi helpu i roi’r bywyd y maen nhw’n ei haeddu i blant. Os hoffech chi gymryd y cam cyntaf, cysylltwch â ni.

hoffech chi ddysgu rhagor?

Rhagor o wybodaeth am faethu a beth allai ei olygu i chi.

Mae ein llwyddiannau maethu yn seiliedig ar brofiadau bywyd go iawn Gofalwyr Maeth Awdurdodau Lleol yng Nghymru. Er mwyn diogelu eu preifatrwydd, a phreifatrwydd y plant a’r bobl ifanc y maent yn darparu gofal, cariad a chefnogaeth iddynt, mae’r holl enwau wedi’u newid ac mae actorion wedi camu i mewn i’n helpu i adrodd eu straeon anhygoel.

Story Time

Stories From Our Carers

Woman and young girl using computer to make video call

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch